News

Skandal! Gruaja heq br*kët në supermarket

Skandal! Gruaja heq br*kët në supermarket ka hequr të bre ndshmet për t’i përdo rur si një “ma skë”.Gruaja iden titeti i së cilës nuk dihet, u fi lmua gjatë gjithë “pro cesit”, pasi r […]